ആഫ്രിക്ക പിളർന്ന് പുതിയ സമുദ്രം രൂപപ്പെടുകയാണോ? ഉറ്റുനോക്കി ലോകം | Africa splitting | New Ocean

ആഫ്രിക്ക രണ്ടായി പിളർന്ന് പുതിയ സമുദ്രം രൂപപ്പെടുകയാണോ? ഉറ്റുനോക്കി ലോകം #africa #Africaspliting #Geology #newOcean . മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളോടെ. പുതിയ വേഗത്തിൽ. പുതിയ ലുക്കിൽ. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. #MathrubhumiNews. Watch Mathrubhumi News Live at https://youtu.be/DhujH-qBWx0 #MalayalamNews #MalayalamLatestNews #KeralaNews #MathrubhumiNews #Mathrubhumi #Malayalamnewslive #Malayalamlivenews #Latestmalayalamnews #Breakingnews #Breakingnewskerala…

ആഫ്രിക്ക പിളർന്ന് പുതിയ സമുദ്രം രൂപപ്പെടുകയാണോ? ഉറ്റുനോക്കി ലോകം | Africa splitting | New Ocean

Source

ആഫ്രിക്ക രണ്ടായി പിളർന്ന് പുതിയ സമുദ്രം രൂപപ്പെടുകയാണോ? ഉറ്റുനോക്കി ലോകം
#africa #Africaspliting #Geology #newOcean
.
മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളോടെ. പുതിയ വേഗത്തിൽ. പുതിയ ലുക്കിൽ.
മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. #MathrubhumiNews.

Watch Mathrubhumi News Live at https://youtu.be/DhujH-qBWx0

#MalayalamNews #MalayalamLatestNews #KeralaNews #MathrubhumiNews #Mathrubhumi #Malayalamnewslive #Malayalamlivenews #Latestmalayalamnews #Breakingnews #Breakingnewskerala #Breakingnewslive

Connect with Mathrubhumi News:
Visit Mathrubhumi News’s Website: http://www.mathrubhumi.com/tv/
Find Mathrubhumi News on Facebook: https://www.fb.com/mbnewsin/
—————————————————–
Mathrubhumi News (മലയാളം: മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്) is a 24-hour Malayalam television news channel and is one of Kerala’s most viewed TV channels. Owing to its varied presentation style and reliable content, Mathrubhumi News has become the fastest-growing news channel in Kerala. More than just a news channel, Mathrubhumi News features a host of programs that relate to various aspects of life in Kerala. Some of the frontline shows of the channel are:
– Wake Up Kerala, the Best Morning Show in Malayalam television.
– Super Prime Time, the most discussed debate show during prime time in Kerala.
– Vakradrishti , unmatchable satire show.
[email protected], the show on issues that light up the day.
– World Wide, a weekly round-up of all the important news from around the globe.

Happy viewing!

Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Mathrubhumi News. All rights reserved ©.

Have dating apps killed romance ? !. What you need to know about adedampr, nigeria media executive. Microids lancia un videogioco adattato dalla serie di animazione giapponese space adventure cobra blog social media.