មាននឹក Boostrong Music On Fire Concert ខ្លះអត់??? គេនឹកយើងខ្លាំងណាស់មានដឹងខ្លួនអត់!!! :D

មាននឹក Boostrong Music On Fire Concert ខ្លះអត់??? គេនឹកយើងខ្លាំងណាស់មានដឹងខ្លួនអត់!!! 😀 ក្នុងកំពូលកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីRock ដ៏កក្រើក និងធំជាងគេ Boostrong Music on Fire Concert!!! ស្រែកហ៊ោ បញ្ចេញ កំលាំងថាមពល កាន់តែសប្បាយ កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយកំពូលតារាចម្រៀងRock ដ៏ពេញនិយម!!! ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HDTV រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 8 ដល់ 10 យប់ហើយរាល់អ្នកទស្សនាកម្មវិធីក៏អាចមានឪកាសឈ្នះលុយសុទ្ធភ្លាមៗក្នុងវគ្គ Boostrong តេឈ្នះលុយ!!! © COPYRIGHT ទូរទស្សន៍ ហង្សមាស HDTV | Hang Meas…

មាននឹក Boostrong Music On Fire Concert ខ្លះអត់??? គេនឹកយើងខ្លាំងណាស់មានដឹងខ្លួនអត់!!! :D

Source

0
(0)

មាននឹក Boostrong Music On Fire Concert ខ្លះអត់??? គេនឹកយើងខ្លាំងណាស់មានដឹងខ្លួនអត់!!! 😀

ក្នុងកំពូលកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីRock ដ៏កក្រើក និងធំជាងគេ Boostrong Music on Fire Concert!!! ស្រែកហ៊ោ បញ្ចេញ កំលាំងថាមពល កាន់តែសប្បាយ កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយកំពូលតារាចម្រៀងRock ដ៏ពេញនិយម!!! ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HDTV រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 8 ដល់ 10 យប់ហើយរាល់អ្នកទស្សនាកម្មវិធីក៏អាចមានឪកាសឈ្នះលុយសុទ្ធភ្លាមៗក្នុងវគ្គ Boostrong តេឈ្នះលុយ!!!
© COPYRIGHT
ទូរទស្សន៍ ហង្សមាស HDTV | Hang Meas HDTV
#HangMeas #ConcertHangMeas #តារាចម្រៀង
#RasmeyHangMeas | #HangMeasHDTV
rasmey hang meas , rhm cd, rhm , hang meas, khmer music , khmer song

0 / 5. 0